"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

O szkole

 

     Nasza szkoła, dzisiejszy Zespół Szkół Specjalnych, istniała już w 1955 roku jako Szkoła Podstawowa Nr 9 (Specjalna), a jej lokum było w Szkole Podstawowej Nr 2. W latach 60-tych  XX wieku szkoła otrzymała oddzielny budynek przy ul. Dworcowej (po dawnej polsko-niemieckiej szkole ewangelickiej - dzisiaj jest tam Muzeum). Następna „przeprowadzka” miała miejsce w latach 1970-75, kiedy szkoła przyjęła budynek po Szkole Podstawowej Nr 3. Od tej pory jesteśmy przy ul. Szkolnej 13. Następne zmiany przyniosła reforma systemu szkolnego w roku 1999. Wtedy powołano do życia Gimnazjum Nr 7, które wraz ze Szkołą Podstawową Nr 9 utworzyły Zespół Szkół Specjalnych Nr 4. Następne zmiany nastąpiły w roku 2002. Wtedy Szkoła Podstawowa Nr 9  została połączona ze Szkołą Podstawową Nr 10, a w naszym budynku pozostało Gimnazjum Nr 7 (z połączenia z Gimnazjum Nr 6). Utworzono nową szkołę - Zasadniczą Szkołę Zawodową, która wraz ze wspomnianym wcześniej Gimnazjum Nr 7 i Zespołami Edukacyjno-Terapeutycznymi tworzą dzisiejszy Zespół Szkół Specjalnych.

     W naszej placówce oprócz zajęć przedmiotowych organizowane są również zespołowe i indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze oraz nauczania indywidualne w szkole lub w domu ucznia skierowanego do takiej formy edukacji.

     Nasza szkoła proponuje dzieciom i młodzieży nie tylko naukę, ale również wsparcie i pomoc psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy oraz higienistki szkolnej. Jeśli chodzi o kadrę szkoła zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów. Wśród nich znajdują się również tyflopedagodzy oraz surdopedagodzy. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów.

     Uczniowie mogą korzystać z boiska sportowego o nawierzchni tartanowej, sali gimnastycznej i sali integracji sensorycznej wyposażonej w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt. Szkoła dysponuje również pracownią komputerową z nowoczesnym sprzętem oraz dostępem do Internetu, pracownią multimedialną, pracownią polisensoryczną, pracownią dla osób niepełnosprawnych ruchowo i z zaburzoną komunikacją pracownią EEG Biofeedback.

     Oferujemy dzieciom udział w zajęciach specjalistycznych stymulujących rozwój uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Są to między innymi zajęcia socjoterapeutyczne, korekcji wad wymowy, a także zajęcia metodą integracji sensorycznej, które poprawiają u dziecka zakres funkcjonowania podstawowych układów zmysłowych, funkcjonowania układu wzroku i słuchu. Dzięki terapii metodą SI może poprawić się zdolność dziecka do uczenia się oraz usprawnianie w wielu obszarach poprzez ruch, jak również poprawia funkcjonowania emocjonalnego, umysłowego i fizycznego.

     Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, np.: w kółku języka angielskiego, kółku historyczno - europejskim, kółku ekologiczno - technicznym, kółku dziennikarsko - rekreacyjnym, kółku teatralnym, kółku muzyczno - biblijnym, kółku turystyczno - krajoznawczym, kółku technicznym „Edison”, zajęciach rekreacyjnych na basenie miejskim w Chorzowie, zajęciach rekreacyjno - sportowych na sali gimnastycznej, kółku tanecznym, kółku plastycznym, kółku pasjonatów „Scrabbli”.

     Jeżeli chodzi o wybór zawodu, szkoła posiada bogatą ofertę dla przyszłych absolwentów. Uczniowie, którzy pomyślnie ukończyli klasę III gimnazjum i przystąpili do egzaminu OKE mogą kształcić się w następujących zawodach: piekarz, kucharz małej gastronomii, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, stolarz, murarz, lakiernik, malarz - tapeciarz, kamieniarz, tapicer, krawiec, rzeźnik - wędliniarz, posadzkarz, introligator, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Jeżeli absolwent gimnazjum nie będzie potrafił znaleźć praktyki, wtedy funkcjonujący w naszej szkole Kierownik Szkolenia Praktycznego dołoży wszelkich starań, by uczeń ją miał. Krótko mówiąc - nikt nie zostanie „na lodzie”. W szkole działa również świetlica, na której oprócz atrakcyjnego spędzania czasu uczniowie mogą zjeść (także atrakcyjne i dodatkowo pyszne) śniadania i obiady.

     Równocześnie trzeba wspomnieć, że nasi uczniowie mają duże osiągnięcia sportowe, zdobywają pierwsze nagrody w konkursach i olimpiadach na terenie województwa oraz całej Polski. 

 

 Od 2014r. W nasz Zespół Szkół została włączona nowa szkoła: Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz zancznym ze sprzężeniami. W szkole funkcjonują klaso-pracownie: gospodarstwa domowego oraz krawiectwa.

Po reformie edukacji od roku szkolnego 2017/2018 w skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:

Gimnazjum nr 7 - do wygaśnięcia

Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

 

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY